Πως παίζεται το ΠΡΟΤΟ του ΟΠΑΠ

Πως παίζεται το ΠΡΟΤΟ του ΟΠΑΠΤο ΠΡΟΤΟ είναι ένα από τα παλαιότερα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, τύπου λοταρίας, που εγκαινιάστηκε στις 10 Ιουνίου 1992.

Είναι ένα παιχνίδι τύχης που αφορά στην ακριβή και κατά σειρά πρόβλεψη των ψηφίων ενός επταψήφιου αριθμού από το 0.000.000 έως το 9.999.999 ο οποίος προκύπτει μετά από κλήρωση.

Ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα είτε να σχηματίσει επταψήφιους αριθμούς της επιλογής του, είτε να αποδεχθεί τυχαίους αριθμούς που παράγει η τερματική μηχανή του πρακτορείου. Παίζεται με απλές στήλες, συνεχόμενους ή τυχαίους αριθμούς.

Το κόστος του δελτίου είναι 0,50 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε έναν επταψήφιο αριθμός, για μία κλήρωση. Το δελτίο για να είναι έγκυρο θα πρέπει να κατατεθεί μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα κλήρωσης, διαφορετικά θα συμμετάσχει στην επόμενη προγραμματισμένη κλήρωση.

Η κλήρωση του ΠΡΟΤΟ διεξάγεται κάθε Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ, μαζί με την κλήρωση του Τζόκερ.

δελτίο προτο οπαπ

Ποιοι κερδίζουν στο ΠΡΟΤΟ

Υπάρχουν έξι (6) κατηγορίες επιτυχιών.
Κάθε συμμετέχων επταψήφιος αριθμός που φέρει επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του αριθμού που περιλαμβάνει, τα οποία ταυτίζονται (συμφωνούν) απόλυτα και κατά σειρά και κατά θέση με τα ψηφία του αριθμού που έχει κληρωθεί:

• Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους ταυτίζονται απόλυτα και κατά σειρά με τα ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
• Στη δεύτερη κατηγορία (ΙI) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα έξι (6) πρώτα ή τα έξι (6) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
• Στην τρίτη κατηγορία (IIΙ) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα πέντε (5) πρώτα ή τα πέντε (5) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
• Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τέσσερα (4) πρώτα ή τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
• Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τρία (3) πρώτα ή τα τρία (3) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
• Στην έκτη κατηγορία (VΙ) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα δύο (2) πρώτα ή τα δύο (2) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.

Διανομή Εισπράξεων & Κέρδη ανά Κατηγορία

Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας επιτυχιών ανέρχεται σε 9,5% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της κατηγορίας αυτής. Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος σε κάθε επιτυχία των υπόλοιπων πέντε (5) κατηγοριών είναι προκαθορισμένα ως ακολούθως:

• Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 25.000) ευρώ
• Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€ 2.500) ευρώ.
• Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (ΙV) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των διακοσίων πενήντα (€ 250) ευρώ.
• Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε (€ 25) ευρώ.
• Σε κάθε επιτυχία της έκτης κατηγορίας (VΙ) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των δύο (€ 2) ευρώ.