ΦΕΚ 3162/25.11.2014

ΕΕΕΠ Αριθμ. απόφ. 129/2/07.11.2014

Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Αριθμ. απόφ. 129/2/7-11-2014 ΦΕΚ 3162/25.11.2014

Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.
Β. Τροποποίηση διατάξεων της με αριθμό 2167/ 22.1.2009 (Β 78) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ» όπως ισχύει καθώς και της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του N. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του N. 4002/2011
(Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του N. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του N. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του N. 4209/2013 (Α 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του N. 4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του N. 4255/2014 (Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 4261/2014 (Α 107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του N. 3051/2002 (Α 220) όπως ισχύει,
β) τις διατάξεις του N. 3691/2008 (Α 166), όπως τροποποιήθηκε με το N. 3932/2011 (Α 49) και ισχύει,
γ) τις διατάξεις του N. 4002/2011 (Α 180) άρθρο 54 παράγραφος 5 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 παράγραφος 6 του N. 4021/2011 και ισχύει,
δ) τις διατάξεις του N. 4070/2012 (Α 82) καθώς και του N. 3471/2006 (Α 133), όπως ισχύουν,
ε) τις διατάξεις του άρθρου 9 του N. 2251/1994 (Α 191), όπως ισχύει,
στ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 του Π.Δ 109/2010 (Α 190), όπως ισχύει,
ζ) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 07/ 590/13.9.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451) όμοια απόφαση, και ισχύει,
η) τη με αριθμό 56660/1679/22/12/2011 (Β 2910) κοινή απόφαση (κ.υ.α.) των Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού περί «Πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,
θ) τη με αριθμό 10/3/11.6.2012 (Β 2066) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει,
ι) τη με αριθμό 90/2/13.1.2014 (Β 190) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε η με αριθμό 64/3/23.7.2013 (Β 1819) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,
ια) το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,
ιβ) την από 05/11/2014 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέματα:
1. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.
2. Τροποποίηση διατάξεων της με αριθμό 2167/22.1.2009 (Β 78) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ» όπως ισχύει καθώς και της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ».
ιγ) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που ακολούθησε,
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων καθώς και
2. Την τροποποίηση διατάξεων της με αριθμό 2167/ 22.1.2009 (Β 78) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ» όπως ισχύει καθώς και της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ», προς εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του N. 3691/2008 (Α 166), όπως τροποποιήθηκε με το N. 3932/2011 (Α 49) και ισχύει, με τίτλο: «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», ως εξής:
ΜΕΡΟΣ I
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής, οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:
Άδεια είναι κάθε διοικητική άδεια ή πιστοποίηση και, σε κάθε περίπτωση, η κατοχή του νόμιμου δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων του N. 4002/2011 όπως ισχύει.
Αρχή Καταπολέμησης είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, του Νόμου.
Ασυνήθης Συναλλαγή είναι η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την παικτική συμπεριφορά του Παίκτη ή με την οικονομική του επιφάνεια, που δεν έχουν προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής ή προσωπικής φύσεως.
Ατομική Κάρτα Παίκτη είναι η κάρτα της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του N. 4002/2011 (Α 180).
Έκθεση είναι η εξαμηνιαία έκθεση που συντάσσει ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και έχει το περιεχόμενο που προβλέπεται στην παράγραφο 4.4.6 του Κανονισμού.
Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη: είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται σε έναν παίκτη από το Υπόχρεο Πρόσωπο για τη συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα Παίγνια. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει, ανάμεσα στα άλλα, και τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από Παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του Παίκτη.
Κανονισμός είναι η απόφαση αυτή.
Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας είναι τα μέτρα που λαμβάνει το Υπόχρεο Πρόσωπο, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη και η τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το Νόμο και τον Κανονισμό.
Νόμος είναι ο N. 3691/2008 (Α 166) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε με το N. 3932/2011 (Α 49) και ισχύει.
Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε τυχερό παίγνιο.
Προσωπικό είναι τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το Υπόχρεο Πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου, σχετική με τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.
Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός είναι ο μοναδικός για κάθε παίκτη ηλεκτρονικός λογαριασμός που δημιουργείται από το Υπόχρεο Πρόσωπο και διατηρεί τον προσωρινό του χαρακτήρα έως ότου επαληθευτούν τα στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού.
Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται ως τέτοιος από το Υπόχρεο Πρόσωπο και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον Κανονισμό.
Ύποπτη Συναλλαγή είναι η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες, από τις οποίες εκτιμάται ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες, για πιθανή απόπειρα ή διάπραξη αδικημάτων του άρθρου 2 του Νόμου ή για εμπλοκή του Παίκτη σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της συναλλαγής (ύψος οικονομικής διακινδύνευσης, είδος τυχερού παιγνίου, συχνότητα συμμετοχών, συχνότητα και ποσά ανάληψης του Παίκτη από το λογαριασμό του, ύψος προσδοκώμενης απόδοσης) και του προσώπου (επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, παικτική συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, διασύνδεση με γεγονότα επί των οποίων τίθεται στοίχημα, σχέση με παρόχους τυχερών παιγνίων, άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά).
Υπόχρεο Πρόσωπο είναι το πρόσωπο που διοργανώνει ή διεξάγει τυχερό παίγνιο στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένου του Φυσικού (επίγειου) Δικτύου, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων Καζίνο, για τις οποίες θα εκδοθεί ειδική χωριστή απόφαση, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του Νόμου.
Φυσικό Δίκτυο είναι το σύνολο, αλλά και κάθε ένα χωριστά, των επίγειων σημείων διάθεσης νόμιμων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων του Υπόχρεου Προσώπου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3 και 2.2.4. του Κανονισμού.

Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2.1 Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α του Κανονισμού εφαρμόζονται στα Υπόχρεα Πρόσωπα, εκτός αυτών του Φυσικού Δικτύου.
2.2 Οι διατάξεις του κεφαλαίου Β του Κανονισμού εφαρμόζονται στα Υπόχρεα Πρόσωπα που απαρτίζουν το Φυσικό Δίκτυο και στα φυσικά πρόσωπα, που συνδέονται με το Δίκτυο αυτό, ασκώντας τη δραστηριότητα στο όνομά τους είτε ασκώντας, τυπικά ή/και «εν τοις πράγμασι», καθήκοντα διοίκησης και διαχείρισης, είτε ως υπάλληλοι. Ειδικότερα, οι διατάξεις του κεφάλαιο Β του Κανονισμού εφαρμόζονται:
2.2.1 στους Πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε.
2.2.2 στους Πωλητές χονδρικής και λιανικής πώλησης των Κρατικών Λαχείων.
2.2.3 στους Πράκτορες του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος.
2.2.4 στους Υπεύθυνους Εκμετάλλευσης των καταστημάτων του άρθρου 42 του N. 4002/2011 (Α 180), στα οποία θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν τα παιγνιομηχανήματα του άρθρου 39 του ίδιου νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τα Υπόχρεα Πρόσωπα του κεφαλαίου αυτού οφείλουν:
3.1. Να εκπονούν και εφαρμόζουν εγκεκριμένες, από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση από το όργανο που ασκεί τη Διοίκηση του Υπόχρεου Προσώπου, διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι οποίες περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, μέτρα σχετικά με:
3.1.1 Τη δέουσα επιμέλεια, ως προς την επαλήθευση και πληρότητα των στοιχείων της ταυτότητας του Παίκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού.
3.1.2 Τον εντοπισμό, Ασύνηθων ή/και Ύποπτων Συναλλαγών.
3.1.3 Την τήρηση και φύλαξη, των σχετικών με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και τον Κανονισμό, αρχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού.
3.1.4 Την περιγραφή των καθηκόντων και των ευθυνών του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με βάση τα αναφερόμενα στο Νόμο και στον Κανονισμό.
3.1.5 Τον εσωτερικό έλεγχο της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών από τις κεντρικές υπηρεσίες και το Φυσικό Δίκτυο.
3.1.6 Τη συνεχή αξιολόγηση του κινδύνου της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη διαρκή εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης τους προς το κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να εντοπίζουν, προλαμβάνουν, αποτρέπουν και αναφέρουν συναλλαγές, μέσω των οποίων πιθανολογούν ότι διαπράττονται τα αδικήματα του άρθρου 2 του Νόμου.
3.2 Να ορίζουν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εντεταλμένο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού και στον οποίο το Προσωπικό και το Φυσικό Δίκτυο αναφέρουν κάθε συναλλαγή που θεωρούν Ασυνήθη ή Ύποπτη και κάθε γεγονός, του οποίου λαμβάνουν γνώση και το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη εκτέλεσης, απόπειρας ή προπαρασκευής εκτέλεσης τέτοιων συναλλαγών.
3.3 Να διασφαλίζουν τη συμπλήρωση και την επιβεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού Παικτών και να υιοθετούν διαδικασίες ελέγχου και επικαιροποίησης των στοιχείων αυτών.
3.4 Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε το Προσωπικό και το Φυσικό Δίκτυο να ενημερώνονται σχετικά με τις διατάξεις του Νόμου του Κανονισμού καθώς και την πολιτική, τα μέτρα και τις διαδικασίες του Υπόχρεου Προσώπου, με τις οποίες εξειδικεύονται τα παραπάνω και να μεριμνούν για τη συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης στο σχετικό αντικείμενο.
3.5 Να επικαιροποιούν διαρκώς, την πολιτική, τα μέτρα και τις διαδικασίες της παραγράφου 3.1, λαμβάνοντας υπόψη της υποδείξεις της ΕΕΕΠ και των λοιπών αρμοδίων αρχών, καθώς και τις εξελίξεις στο σχετικό αντικείμενο, τα πορίσματα των εσωτερικών ελέγχων και την Έκθεση της παραγράφου 4.4.6.
Άρθρο 4

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
4.1. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ορίζεται από το Υπόχρεο Πρόσωπο και έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Υπόχρεου Προσώπου, οι οποίες προκύπτουν από το Νόμο και τον Κανονισμό.
4.2. Το Υπόχρεο Πρόσωπο υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π., εντός δέκα (10) ημερών από τον ορισμό του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, έγγραφο ορισμού, το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή στοιχεία της ταυτότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και την περιγραφή της νομικής σχέσης του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης με το Υπόχρεο Πρόσωπο.
4.3. Στο πρόσωπο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά,οι παρακάτω προϋποθέσεις:
4.3.1 Έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.3.2 Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής, καθώς και για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων.
4.3.3 Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
4.4. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης εκτελεί τουλάχιστον τα παρακάτω καθήκοντα:
4.4.1 Ελέγχει την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του N. 4002/2011 (Α 180).
4.4.2 Παραλαμβάνει, από το Προσωπικό και το Φυσικό Δίκτυο, αναφορές για Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές καθώς και για κάθε γεγονός, του οποίου λαμβάνουν γνώση και το οποίο (γεγονός ή/και πληροφορία) θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη για την εκτέλεση, ή/και την απόπειρα ή/και προπαρασκευή εκτέλεσης πράξης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
4.4.3 Εξετάζει και αξιολογεί τις πληροφορίες με αναφορά σε άλλες διαθέσιμες πηγές. Εάν από την αξιολόγηση προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, διαπράχθηκε, επιχειρείται ή σχεδιάζεται να διαπραχθεί πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τότε οφείλει να υποβάλλει πλήρη και λεπτομερή αναφορά, το συντομότερο δυνατό, στην Αρχή Καταπολέμησης. Εάν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης, αποφασίσει να μην προβεί σε αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης, πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως στο σχετικό φάκελο, την απόφασή του αυτή.
4.4.4 Ενεργεί ως το πρώτο σημείο επαφής, με την Αρχή Καταπολέμησης, τόσο κατά την έναρξη όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης που εξετάζεται μετά την υποβολή της γραπτής αναφοράς, ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα και τις ζητούμενες διευκρινίσεις της Αρχής Καταπολέμησης, συνεργαζόμενος πλήρως με αυτήν.
4.4.5 Αξιολογεί διαρκώς τους κινδύνους που προέρχονται από υφιστάμενους και νέους Παίκτες, υφιστάμενες ή νέες υπηρεσίες και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση στο πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του Υπόχρεου Προσώπου, τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με προσθήκες και αλλαγές στα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το Υπόχρεο Πρόσωπο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων.
4.4.6 Συντάσσει την Έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση στο πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του Υπόχρεου Προσώπου, την οποία κοινοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π.. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του Υπόχρεου Προσώπου, αξιολογεί την Έκθεση και υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. τις απόψεις του Υπόχρεου Προσώπου επί του περιεχομένου της Έκθεσης εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της. Η Έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά πληροφορίες σε σχέση με:
α. Τα μέτρα και τις διαδικασίες που λήφθηκαν και εφαρμόστηκαν, σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
β. Τους ελέγχους που διενεργήθηκαν για την αξιολόγηση της επάρκειας των διαδικασιών και Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας, καθώς και το αντικείμενο αυτών των ελέγχων (διαδικασίες, συναλλαγές, βαθμός κατάρτισης του Προσωπικού και του Φυσικού Δικτύου κ.λπ.).
γ. Τις ελλείψεις και αδυναμίες που διαπιστώθηκαν ως προς τον εντοπισμό Ύποπτων και Ασυνήθων Συναλλαγών, καθώς και τις εισηγήσεις που τυχόν έγιναν για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και τις συνακόλουθες ενέργειες.
δ. Τον αριθμό των αναφορών που υποβλήθηκαν από το Προσωπικό και το Φυσικό Δίκτυο για Ύποπτες και Ασυνήθεις Συναλλαγές.
ε. Τον αριθμό των αναφορών για Ύποπτες και Ασυνήθεις Συναλλαγές που υποβλήθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης.
στ. Τον αριθμό των Παικτών, τα στοιχεία των οποίων δεν επαληθεύτηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.
ζ. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που παρακολούθησε ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και το περιεχόμενο τους.
η. Τον αριθμό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που διοργανώθηκαν, καθώς και τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών του Προσωπικού και των προσώπων του Φυσικού Δικτύου που τα παρακολούθησε,
θ. Τα μέτρα που λήφθηκαν για τη συμμόρφωση του Φυσικού Δικτύου του Υπόχρεου Προσώπου με τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και σχόλια ή πληροφορίες για το βαθμό συμμόρφωσής τους με αυτές.
4.5 Σε περίπτωση ομίλου επιχειρήσεων, στον οποίο συμμετέχουν περισσότερα του ενός Υπόχρεα Πρόσωπα, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης της μεγαλύτερης εταιρείας του ομίλου ορίζεται και γνωστοποιείται, με τη διαδικασία της παραγράφου 4.2, ως συντονιστής Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και έχει ως καθήκον την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του Νόμου και του Κανονισμού από τις επί μέρους εταιρείες του ομίλου. Ο συντονιστής Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συνεργάζεται, συντονίζει και ανταλλάσσει πληροφορίες με τους Υπεύθυνους Συμμόρφωσης των εταιρειών του ομίλου.
4.6 Σε περίπτωση αντικατάστασης του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης και του συντονιστή Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.2. του άρθρου αυτού.
Άρθρο 5

ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
5.1 Τα Υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας ως προς τον Παίκτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 6 και 7 του Κανονισμού και να είναι σε θέση να αποδεικνύουν στην ΕΕΕΠ ότι εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα με συνεπή, συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο.
5.2 Τα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας, περιλαμβάνουν, ανάλογα με τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας τυχερού παιγνίου, τα ακόλουθα:
5.2.1 Την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές, κατά τον χρόνο που προσδιορίζεται στον Κανονισμό.
5.2.2 Τον έλεγχο της ταυτότητας του Παίκτη με βάση τους καταλόγους προσώπων υποκείμενων σε περιοριστικά μέτρα, που εκδίδονται βάσει σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και με αντίστοιχους καταλόγους της Ε.Ε.Ε.Π. και των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών.
5.2.3 Τη διασφάλιση ότι πληρωμές κερδών άνω των ορίων που ορίζονται στον Κανονισμό, διενεργούνται μόνο κατόπιν ονομαστικοποίησης του δικαιούχου και πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητάς του, και μέσω ιδρυμάτων πληρωμών ή πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
5.2.4 Την έκδοση βεβαιώσεων κερδών, με βάση τις διαδικασίες του Κανονισμού.
5.2.5 Την επαλήθευση και επικαιροποίηση των στοιχείων των Παικτών, στην περίπτωση που διαπιστώνεται μεταβολή των στοιχείων, ή το Υπόχρεο Πρόσωπο αντιληφθεί ότι λείπουν πληροφορίες για ένα Παίκτη ή διενεργείται σημαντική συναλλαγή, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, ή παρατηρηθεί μεταβολή στον τρόπο που κινείται ο λογαριασμός του Παίκτη.
5.2.6 Τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμής κέρδους, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, καθώς και σε περίπτωση κατ` εξακολούθηση υποβολής αναφορών για συγκεκριμένο Παίκτη στην Αρχή Καταπολέμησης.
5.2.7 Την άρνηση παροχής υπηρεσιών ή πληρωμής κέρδους και την άμεση ενημέρωση της Αρχής Καταπολέμησης και της Ε.Ε.Ε.Π., όταν το όνομα του Παίκτη περιλαμβάνεται στους καταλόγους προσώπων ή οντοτήτων υποκείμενων σε περιοριστικά μέτρα, που εκδίδονται βάσει σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και σε αντίστοιχους καταλόγους της Ε.Ε.Ε.Π. και των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών.
Άρθρο 6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΙΚΤΗ Ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
6.1 Τα Υπόχρεα Πρόσωπα, όταν παρέχουν τυχερά παίγνια, που διεξάγονται μέσω Ατομικής Κάρτας Παίκτη ή μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού, διασφαλίζουν, κατά το στάδιο εγγραφής του Παίκτη, ότι:
6.1.1 Λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Παίκτη, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, της ηλικίας, της διεύθυνσης και του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται επαληθεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης. Το εύρος της τεκμηρίωσης καθορίζεται βάσει ανάλυσης κινδύνου, ώστε τα Υπόχρεα Πρόσωπα να διασφαλίζουν ότι ο Παίκτης είναι το πρόσωπο, το οποίο ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι. Ενδεικτική απαρίθμηση των μεθόδων επαλήθευσης περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας για το κατά πόσο οι προαναφερόμενες πληροφορίες που λήφθηκαν σχετικά με την ταυτότητα του Παίκτη είναι επαρκείς, ζητούν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας.
6.1.2 Ανοίγουν και τηρούν, αποκλειστικά και μόνο, λογαριασμούς Παικτών, στους οποίους εμφανίζεται το πλήρες ονοματεπώνυμο του Παίκτη, σύμφωνα με τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας.
6.1.3 Εγγράφουν ως παίκτες μόνο φυσικά πρόσωπα.
6.1.4 Προβαίνουν σε εγγραφή του Παίκτη μόνο εφόσον ο Παίκτης ενεργεί αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό.
6.2 Η διαδικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας πραγματοποιείται κατά το χρονικό σημείο σύναψης της πελατειακής σχέσης και πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης απόδοσης τυχόν κέρδους στον Παίκτη. Κατ’ εξαίρεση, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων τεκμηρίωσης για την επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη μπορεί να πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την εγγραφή του Παίκτη. Στην περίπτωση αυτή τα Υπόχρεα Πρόσωπα:
6.2.1 Διακόπτουν τη σχέση με τον Παίκτη και κλείνουν το λογαριασμό του, όταν ο Παίκτης έχει δώσει ψευδείς πληροφορίες για την εγγραφή ή δεν υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης για την ορθότητα των πληροφοριών εντός ενός (1) μηνός από την εγγραφή του.
6.2.2 Δεν πραγματοποιούν καταβολές προς τον Παίκτη, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης.
6.3 Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη επαναλαμβάνεται, κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν.
6.3.1 Η διαδικασία επικαιροποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων, των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του Κανονισμού Παικτών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.
6.4 Κατά τη διάρκεια της πελατειακής σχέσης τα Υπόχρεα Πρόσωπα διασφαλίζουν ότι:
6.4.1 Δεν μεταφέρονται πιστωτικές μονάδες ή κέρδη μεταξύ λογαριασμών Παικτών.
6.4.2 Δεν πραγματοποιούνται καταβολές προς τον Παίκτη μέσω του Προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του.
6.4.3 Ο Παίκτης δεν πραγματοποιεί καταβολές στον Προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του, άνω των οκτακοσίων (800) ευρώ, αθροιστικά, για το χρονικό διάστημα τήρησης του προσωρινού χαρακτήρα του Λογαριασμού αυτού.
6.4.4 Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια, διενεργούνται υποχρεωτικά από και προς το Υπόχρεο Πρόσωπο, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
6.4.5 Καταβολές άνω του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ μικτών κερδών προ φόρων, προς τους Παίκτες μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.
6.4.6 Χορηγούν βεβαίωση κέρδους, μετά από έγγραφο αίτημα του Παίκτη, κατά τους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε επόμενου οικονομικού έτους, με βάση το σύνολο της παικτικής δραστηριότητάς του κατά την οικονομική χρήση που αφορά η βεβαίωση, όπως αυτή προκύπτει από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του Παίκτη. Η βεβαίωση αναφέρει τα στοιχεία ταυτότητας του Παίκτη, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και αναγράφει χωριστά το σύνολο του ποσού που έπαιξε ο Παίκτης και το σύνολο του ποσού που κέρδισε. Η βεβαίωση χορηγείται μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού.
Άρθρο 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΕΠΙΓΕΙΑ
7.1 Τα Υπόχρεα Πρόσωπα, όταν παρέχουν τυχερά παίγνια που διεξάγονται επίγεια, εκτός αυτών που διεξάγονται μέσω Ατομικής Κάρτας Παίκτη, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι:
7.1.1 Πληρωμές προς τους Παίκτες μικτών κερδών προ φόρων, άνω του ορίου των οκτακοσίων (800) ευρώ, ανά δελτίο, καταβάλλονται, αποκλειστικά και μόνο, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής.
7.1.2 Πληρωμές προς τους Παίκτες μικτών κερδών προ φόρων, άνω των διακοσίων (200) ευρώ και έως οκτακοσίων (800) ευρώ, ανά δελτίο, μπορούν να καταβάλλονται, μετά από αίτημα του Παίκτη, με τη διαδικασία της παραγράφου 7.1.1.
7.1.3 Χορηγούν βεβαιώσεις κερδών μετά από έγγραφο αίτημα του Παίκτη, κατά τους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε επόμενου οικονομικού έτους, για το σύνολο των εντολών πληρωμής των παραγράφων 7.1.1 και 7.1.2, εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού.
7.1.4 Δεν χορηγούν βεβαιώσεις μικτών κερδών προ φόρων, κάτω του ορίου των διακοσίων (200) ευρώ, ανά δελτίο.
Άρθρο 8

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
8.1 Τα Υπόχρεα Πρόσωπα μπορούν να βασίζονται σε τρίτα μέρη, κατά την έννοια του άρθρου 23 του Νόμου, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη και υπό τον όρο ότι την τελική ευθύνη για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας θα φέρει το ίδιο το Υπόχρεο Πρόσωπο. Ως αποδεκτά τρίτα μέρη για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεωρούνται μόνο πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τα οποία διατηρούν πελατειακή σχέση με τον Παίκτη του Υπόχρεου Προσώπου. Στην περίπτωση αυτή τα Υπόχρεα Πρόσωπα διασφαλίζουν ότι:
8.1.1 Τίθενται αμέσως στη διάθεση τους τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας του Παίκτη που κατέχουν τα τρίτα πρόσωπα.
8.1.2 Διαβιβάζονται, αμελλητί, τα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη και άλλα συναφή έγγραφα, οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσουν.
8.2 Αν διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο η σχέση του τρίτου μέρους με τον Παίκτη, το Υπόχρεο Πρόσωπο προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς του και εφαρμόζει τα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού.

Άρθρο 9
ΥΠΟΠΤΕΣ Ή ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

9.1. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή κάθε Ύποπτη ή Ασυνήθη Συναλλαγή, εφαρμόζοντας τα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας.
9.2 Τα αποτελέσματα της εξέτασης των Ύποπτων ή Ασύνηθων Συναλλαγών, τηρούνται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα, κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ετών, από τη διενέργεια της συναλλαγής ή πέντε (5) ετών, από την παύση της πελατειακής σχέσης, κατά περίπτωση, μαζί με τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης.
9.3 Ενδεικτική τυπολογία Ασύνηθων ή Ύποπτων Συναλλαγών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού. Διευκρινίζεται ότι η περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα ΙΙΙ τυπολογία Ασύνηθων ή Ύποπτων Συναλλαγών, είναι ενδεικτική και δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, εξαντλητική απαρίθμηση των περιπτώσεων αυτών.
9.4 Μετά την εξέταση Ύποπτων ή Ασύνηθων Συναλλαγών και στην περίπτωση που διαπιστώνεται απόπειρα διάπραξης ή διάπραξη ή υπόνοια απόπειρας διάπραξης ή υπόνοια διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του Νόμου, το Υπόχρεο Πρόσωπο υποβάλει αναφορά Ασυνήθους ή Ύποπτης συναλλαγής στην Αρχή Καταπολέμησης. Στην υποχρέωση αναφοράς εμπίπτουν και Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές, που δεν ολοκληρώθηκαν.
9.5 Το Προσωπικό και το Φυσικό Δίκτυο των Υπόχρεων Προσώπων, απαγορεύεται να γνωστοποιούν στον εμπλεκόμενο Παίκτη ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκαν αρμοδίως ή ζητήθηκαν πληροφορίες ή ότι διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα για αδικήματα του άρθρου 2 του Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Νόμου. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω απαγόρευσης γνωστοποίησης, επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών, για Ασυνήθεις ή Ύποπτες Συναλλαγές, μεταξύ Υπόχρεων Προσώπων ή και του Φυσικού τους Δικτύου, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και εδρεύουν στην Ελλάδα, ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτη χώρα, με ισοδύναμο καθεστώς εποπτείας, προστασίας επαγγελματικού απορρήτου και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
9.6 Εφόσον το Υπόχρεο Πρόσωπο αποφασίσει, μετά την υποβολή της αναφοράς, τη διακοπή της σχέσης με τον Παίκτη, επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην αποκαλυφθεί στον Παίκτη ο λόγος της διακοπής της πελατειακής σχέσης.
9.7 Τα Υπόχρεα Πρόσωπα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, καθώς και του Προσωπικού και των προσώπων του Φυσικού Δικτύου, τα οποία αναφέρουν αρμοδίως απόπειρα διάπραξης ή διάπραξη ή υπόνοια απόπειρας διάπραξης ή υπόνοια διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της ανωνυμίας τους έναντι των αναφερομένων ή άλλου τρίτου προσώπου, πλην των εκ του νόμου οριζομένων προσώπων ή αρχών.

Άρθρο 10
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

10.1 Τα Υπόχρεα Πρόσωπα φυλάσσουν τα έγγραφα και στοιχεία που σχετίζονται με την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, από το χρονικό σημείο της με οποιονδήποτε τρόπο παύσης της πελατειακής σχέσης ή δέκα (10) ετών, από την εκτέλεση της κάθε συναλλαγής, εκτός αν επιβάλλεται από διάταξη νόμου, η τήρηση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
10.2 Αντί της έγγραφης μορφής, είναι δυνατή η τήρηση αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΕΠΙΓΕΙΟΥ)
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 11
11.1 Το Φυσικό Δίκτυο των Υπόχρεων Προσώπων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2 του άρθρου 2 του Κανονισμού, οφείλουν να:
11.1.1 Εφαρμόζουν τα μέτρα και τις διαδικασίες του Υπόχρεου Προσώπου, με τις οποίες εξειδικεύεται η παρούσα, δυνάμει του κεφαλαίου Α, ιδίως, αναφορικά με την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη και την εξασφάλιση των σχετικών εγγράφων, όπου απαιτείται.
11.1.2 Διενεργούν, όταν απαιτείται, ονομαστικοποίηση δελτίου, σε περίπτωση καταβολής κέρδους στον Παίκτη, μόνο κατόπιν της τήρησης των διαδικασιών του κεφαλαίου Α, αποκλειστικά κατά τον χρόνο καταβολής του κέρδους και υποχρεωτικά, στο όνομα του Παίκτη.
11.1.3 Παρακολουθούν σε διαρκή βάση την πιθανή διενέργεια Ύποπτων ή Ασύνηθων Συναλλαγών και προβαίνουν στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.
11.1.4 Μεριμνούν για την εκπαίδευση και συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, στο σχετικό αντικείμενο που οργανώνει το Δίκτυό τους.
11.1.5 Απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να οδηγήσει στη διάπραξη ή στην απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του Νόμου, μέσω της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ –
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ –
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 12
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
12.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, οποτεδήποτε, να πραγματοποιεί έλεγχο συμμόρφωσης των Υπόχρεων Προσώπων με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού.
12.2 Το Υπόχρεο Πρόσωπο, το Προσωπικό του Υπόχρεου Προσώπου, καθώς και τα πρόσωπα της παραγράφου 2.2 και το προσωπικό αυτών, οφείλουν να παρέχουν πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανά της, σε στοιχεία, με τον τρόπο και στο χρόνο που η Αρχή ορίζει.
12.3 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει στα Υπόχρεα Πρόσωπα, διαζευκτικά ή σωρευτικά:
12.3.1 Τη λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
12.3.2 Τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Νόμο για τις βεβαιωμένες παραβάσεις.

Άρθρο 13
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
13.1 Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., συγκροτούνται εξουσιοδοτημένα κλιμάκια ελέγχου από το προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή.
13.2. Τα κλιμάκια, στο πλαίσιο αρμοδιότητάς τους, βεβαιώνουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό παράβαση και συντάσσουν σχετική έκθεση.
13.3 Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, κάθε μια εξ αυτών καταγράφεται διακεκριμένα στην έκθεση της παραγράφου 13.2.

Άρθρο 14
ΕΙΔΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Η Ε.Ε.Ε.Π. επιβάλλει στα πρόσωπα που αναφέρει ο Νόμος τις εκεί προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 15
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
15.1 Μετά τη βεβαίωση της παράβασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Κανονισμού, η Ε.Ε.Ε.Π. καλεί το Υπόχρεο Πρόσωπο ή/και το Προσωπικό του Υπόχρεου Προσώπου ή/και και τα πρόσωπα της παραγράφου 2.2 ή/και το προσωπικό αυτών, σε παροχή εξηγήσεων, παρέχοντας προθεσμία, τουλάχιστον, δέκα (10) ημερών από την επίδοση σε αυτούς της σχετικής κλήσης, και στη συνέχεια, εξετάζει την υπόθεση για την επιβολή ή μη κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
15.2 Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλήσεις και επιδόσεις από την Ε.Ε.Ε.Π., μπορούν να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά και, σε κάθε περίπτωση, με τρόπο που βεβαιώνεται η παραλαβή των ως άνω εγγράφων.
15.3 Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 17.1.1 του Κανονισμού.
15.4 Το πρόστιμο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης καταλογισμού. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου προστίμου, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του προστίμου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
15.4.1 Στην περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 16
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
16.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. καταλογίζει το πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού, αναλόγως της βαρύτητας της και της σπουδαιότητας της παράβασης.
16.2 Η Ε.Ε.Ε.Π. αξιολογεί τη βαρύτητα και τη σπουδαιότητα της παράβασης, σε συνάρτηση με το μέγεθος του κινδύνου που ενέχει ή επέφερε η συγκεκριμένη παράβαση σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το μέγεθος της βλάβης που ενέχει ή επέφερε η συγκεκριμένη παράβαση στο δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον, καθώς και με τον αριθμό των επί μέρους υποχρεώσεων που έχουν παραβιασθεί.
16.3 Κατά την επιμέτρηση των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με το Νόμο και τον Κανονισμό, συνεκτιμώνται μεταξύ άλλων:
16.3.1 Το τυχόν επιτευχθέν οικονομικό όφελος.
16.3.2 Η αξία των παράνομων συναλλαγών.
16.3.3 Ο βαθμός συνεργασίας των Υπόχρεων Προσώπων με την Ε.Ε.Ε.Π., κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου από την τελευταία.
16.3.4 Ο βαθμός συνεργασίας των Υπόχρεων Προσώπων με την Αρχή Καταπολέμησης.
16.3.5 Η καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων των διατάξεων του Νόμου και του Κανονισμού.
16.5 Οι κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενες κυρώσεις αιτιολογούνται και δημοσιοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 του Νόμου εφόσον η δημοσιοποίηση τους δεν είναι πιθανό να προκαλέσει δυσανάλογη ζημιά στο πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των Παικτών κατά το στάδιο εγγραφής τους για την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη ή τη δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού Παίκτη, για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια, το Υπόχρεο Πρόσωπο εφαρμόζει διαδικασίες που διασφαλίζουν τις εξής απαιτήσεις:
Α. Επαλήθευση ότι τα στοιχεία, που, κατά τη διαδικασία εγγραφής, χορηγεί το πρόσωπο που αιτείται την εγγραφή του, αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο.
Β. Επαλήθευση ότι το πρόσωπο που προτίθεται να συμμετάσχει στο τυχερό παίγνιο, είναι αυτό που αιτείται την εγγραφή του.
Γ. Επαλήθευση ότι το πρόσωπο που αιτείται την εγγραφή του, είναι πραγματικά το πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία έχουν υποβληθεί, βάσει της απαίτησης Α.
Α. Ως προς την απαίτηση Α, το Υπόχρεο Πρόσωπο διασφαλίζει την τήρηση της προϋπόθεσης αυτής ζητώντας από τον το πρόσωπο που αιτείται την εγγραφή του, την υποβολή-μεταφόρτωση αντιγράφου της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Με τον τρόπο αυτό, τεκμαίρεται ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον αιτούντα, κατά την εγγραφή του, αντιστοιχούν σε πραγματική ταυτότητα ή διαβατήριο και, άρα, σε υπαρκτό πρόσωπο.
Β. Σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο παίκτης, ο οποίος συμμετέχει στο τυχερό παίγνιο, είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει εγγραφεί. Η απαίτηση αυτή τεκμαίρεται ότι ικανοποιείται είτε μέσω της συνήθους για το σκοπό αυτό συνδυασμένης χρήσης username και password που θέτει ο παίκτης κατά το στάδιο σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του είτε με τη χρήση του προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης (Personal Identification Number – PIN) της Ατομικής Κάρτας παίκτη. Με την ικανοποίηση και της απαίτησης Β, το Υπόχρεο Πρόσωπο ταυτοποιεί τον παίκτη μέσω της συνδυασμένης χρήσης username και password ή της χρήσης της Ατομικής Κάρτας παίκτη, που υποκαθιστούν την υπογραφή του, με βάση τα στοιχεία που κατέχει ήδη από τη διαδικασία εγγραφής (απαίτηση Α). Ωστόσο, στο στάδιο αυτό δεν έχει επαληθευτεί ότι ο παίκτης είναι πραγματικά το πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία έχουν υποβληθεί στο Υπόχρεο Πρόσωπο, κατά το στάδιο εγγραφής. Για το σκοπό αυτό απαιτείται και η ικανοποίηση της παρακάτω απαίτησης Γ.
Γ. Στο στάδιο αυτό το Υπόχρεο Πρόσωπο πρέπει να επαληθεύσει, ότι ο παίκτης, με τον οποίο συναλλάσσεται, είναι πραγματικά αυτός που έχει εγγραφεί. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζονται πρακτικές, όπως ενδεικτικά:
Γ.1 Επαλήθευση μέσω φυσικής παρουσίας. Η μέθοδος αυτή ικανοποιεί την απαίτηση επαλήθευσης στην περίπτωση τυχερών παιγνίων που διεξάγονται με Ατομική Κάρτα Παίκτη επίγεια (VLTs), καθώς και στην περίπτωση τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, εφόσον το Υπόχρεο Πρόσωπο δικαιούται να διεξάγει τα συγκεκριμένα τυχερά παίγνια και επίγεια. Με τη μέθοδο αυτή ο παίκτης μεταβαίνει σε σημείο του Φυσικού Δικτύου του Υπόχρεου Προσώπου, στο οποίο το εξειδικευμένο προσωπικό, βεβαιώνει, μέσω ταυτοπροσωπίας, ότι τα στοιχεία του Παίκτη είναι αυτά που έχει υποβάλει.
Γ.2 Επαλήθευση μέσω τρίτων πηγών.
Γ.2.1 Επαλήθευση μέσω βεβαιωμένων από τρίτους στοιχείων επικοινωνίας (proofofcontact): Με τη μέθοδο αυτή ο παίκτης υποβάλει αποδεικτικό των στοιχείων επικοινωνίας του (π.χ. λογαριασμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου που εκδίδεται στο όνομά του, ή λογαριασμό ΔΕΚΟ που εκδίδεται στο όνομά του και από τον οποίο προκύπτει η δηλωθείσα διεύθυνση επικοινωνίας). Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των παραπάνω στοιχείων, το Υπόχρεο Πρόσωπο επικοινωνεί με τον Παίκτη με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία, sms, συστημένη επιστολή κ.ά. Με τον τρόπο αυτό, τεκμαίρεται η επαλήθευση των στοιχείων επικοινωνίας του παίκτη που υποβλήθηκαν στο Υπόχρεο Πρόσωπο, κατά το στάδιο εγγραφής.
Γ.2.2 Επαλήθευση μέσω πιστωτικού ιδρύματος ο παίκτης διατηρεί λογαριασμό στο όνομά του, σε ένα αποδεκτό για συναλλαγές βάσει του Κανονισμού, πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του οποίου (λογαριασμού), αποκλειστικά και μόνο, συναλλάσσεται με το Υπόχρεο Πρόσωπο. Με τη μέθοδο αυτή ο παίκτης υποβάλει, κατά το στάδιο της εγγραφής, το IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού. Το Υπόχρεο Πρόσωπο για να επιβεβαιώσει ότι ο λογαριασμός ανήκει στον Παίκτη, με βάση τα στοιχεία που έχει δηλώσει, προβαίνει σε δοκιμαστική καταβολή ενός μικρού ποσού, π.χ. μέχρι 30 λεπτά, ανάλογα με τα όρια του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, μέσω λογαριασμού που τηρεί στην ίδια τράπεζα με τον Παίκτη. Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής το αποδεικτικό ηλεκτρονικής μεταφοράς αναφέρει τον δικαιούχο του λογαριασμού. Αν το όνομα του δικαιούχου αντιστοιχεί στο όνομα του Παίκτη, όπως αυτό βεβαιώνεται από το αποδεικτικό ταυτότητας που έχει μεταφορτώσει, ο Παίκτης τεκμαίρεται ότι επαληθεύεται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ

Τα στοιχεία που, κατ’ ελάχιστον, απαιτούνται για την πιστοποίηση της ταυτότητας των Παικτών κατά την έκδοση βεβαίωσης κέρδους καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση των εν λόγω στοιχείων, είναι, ενδεικτικά, τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ (ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ Η ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
ή Διαβατήριο σε ισχύ
Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
και εκδούσα αρχή
Ημερομηνία και τόπος γέννησης
Παρούσα διεύθυνση κατοικίας Τηλέφωνο επικοινωνίας
Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού
Κοινής Ωφελείας
Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα
εκδόσεως Δ.Ο.Υ.
Άδεια διαμονής σε ισχύ
Ασκούμενο επάγγελμα
Βεβαίωση του εργοδότη
Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα
εκδόσεως Δ.Ο.Υ. Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας
Επαγγελματική ταυτότητα
Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση που ο Παίκτης είναι αλλοδαπός, ως προς την πιστοποίηση της ταυτότητας έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στο Παράρτημα αυτό. Ως έγγραφα επαλήθευσης μπορούν να γίνονται δεκτά οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης του Παίκτη, συμπεριλαμβανομένων βεβαιώσεων ή εγγράφων των αρμοδίων αρχών που τηρούν σχετικά Μητρώα και δεδομένα, ή άλλα αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα μπορούν να ζητούν μετάφραση των απαιτούμενων εγγράφων για την κατανόηση του περιεχομένου τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α. Ενδείξεις συγκεκριμένων συναλλαγών/δραστηριοτήτων, που πρέπει να θεωρούνται ως Ασυνήθεις ή Ύποπτες είναι:
1. Η απροθυμία του Παίκτη να προσκομίσει τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του ή να προσκομίζει έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας ή να παρέχει ανεπαρκείς ή ανακριβείς ή μη συναφείς πληροφορίες.
2. Η ύπαρξη πληροφοριών από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.) ότι Παίκτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι διάγει πολυτελή βίο, αναντίστοιχο με το επάγγελμά του ή την κοινώς γνωστή οικονομική του επιφάνεια.
3. Η διενέργεια συχνών ή σημαντικού ύψους συναλλαγών, οι οποίες δεν είναι συμβατές με τη συνήθη παικτική του συμπεριφορά.
4. Η ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά του Παίκτη, κατά τη διεξαγωγή παιγνίου.
5. Η επανάληψη ομοίων συναλλαγών για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται η εφαρμογή Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας.
6. Η διαρκής ή/και η διακριτή αλλαγή της εμφάνισης και της εν γένει συμπεριφοράς, με τρόπο που να υποδηλώνει αλλαγή του βιοτικού επιπέδου του Παίκτη.
7. Η ύπαρξη φημών ή/και ειδήσεων που αφορούν τον Παίκτη ή συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα και τον συνδέουν με εγκληματικές δραστηριότητες και ποινικά κολάσιμες πράξεις.
8. Η σημαντική και ξαφνική αύξηση συναλλαγών, σε σχέση με την προηγούμενη παικτική συμπεριφορά του Παίκτη.
9. Η διενέργεια πολύπλοκων ή ασυνήθιστων στοιχημάτων, χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό.
10. Η απόπειρα είσπραξης δελτίου, που έχει δηλωθεί ως κλεμμένο.
12. Η υποβολή αιτημάτων έκδοσης βεβαιώσεων κερδών σε καταστήματα με μεγάλη γεωγραφική διασπορά.
13. Η διενέργεια στοιχημάτων επί όλων των εκβάσεων του ίδιου στοιχηματικού γεγονότος (π.χ.. αγώνας τένις).
14. Η μη επιβεβαίωση ταυτότητας ονόματος λογαριασμού με όνομα Παίκτη κατά το στάδιο της πληρωμής.
15. Η προσκόμιση μεγάλου αριθμού ονομαστικών εντολών πληρωμής για την έκδοση βεβαίωσης κερδών, ιδιαίτερα αν τα προσκομιζόμενα δελτία έχουν ασυνήθιστη γεωγραφική διασπορά.
16. Το αίτημα Παίκτη για μεταφορά από το λογαριασμό του σε λογαριασμό τρίτου.
17. Το αίτημα Παίκτη να πληρωθούν κέρδη σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου.
18. Οι συχνές καταθέσεις ή η κατάθεση μεγάλου ποσού σε ηλεκτρονικό λογαριασμό Παίκτη από τρίτο.
19. Η χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού για λογαριασμό τρίτου ή η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια για λογαριασμό τρίτου.
20. Η ενεργοποίηση αδρανών για μεγάλο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικών λογαριασμών Παίκτη.
21. Η κατάθεση πιστωτικών μονάδων σε ηλεκτρονικό λογαριασμό, τις οποίες, κατόπιν, ο Παίκτης επιχειρεί να αποσύρει χωρίς να συμμετέχει στο τυχερό παίγνιο.
22. Η κατάθεση μεγάλων ποσών αποκλειστικά μέσω ανώνυμων δελτίων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.
23. Η απόπειρα Παίκτη να ανοίξει δεύτερο ηλεκτρονικό λογαριασμό.
24. Η απόπειρα Παίκτη να ανοίγει και να κλείνει ηλεκτρονικούς λογαριασμούς.
24. Επαναλαμβανόμενα αιτήματα του Παίκτη να ανοίγει και να κλείνει ηλεκτρονικούς λογαριασμούς.
25. Η πίστωση ηλεκτρονικού λογαριασμού από χώρα εκτός ΕΕ και ΕΟΧ.
Β. Ενδείξεις συμπεριφοράς των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Β που μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι ύποπτες να συνδέονται με πρόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και πρέπει να ενεργοποιούν την προβλεπόμενη στις σχετικές διατάξεις διαδικασία:
1. Τα φυσικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β διάγουν σπάταλο τρόπο ζωής που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τις απολαβές τους.
2. Τα φυσικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β παραλείπουν να συμμορφωθούν με αναγνωρισμένες πολιτικές, διαδικασίες και μεθόδους σε σχέση με την τήρηση των κανόνων δημόσιας τάξης, των διατάξεων του Νόμου ή/και του Κανονισμού.
3. Τα φυσικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β δίδουν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ονομαστικών εντολών πληρωμής για δελτία ποσού κάτω του προβλεπόμενου ορίου.
4. Διενεργούνται μεγάλες συναλλαγές Παικτών με συγκεκριμένα πρόσωπα του Κεφαλαίου Β.
5. Η ασυνήθιστα μεγάλη είσπραξη δελτίων από πρόσωπα του Κεφαλαίου Β σε σχέση με το συνήθη τζίρο τους.
6. Αυξημένη συμμετοχή των φυσικών προσώπων των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Β ή προσώπου/ων του στενού τους οικογενειακού περιβάλλοντος σε τυχερά παίγνια.

ΜΕΡΟΣ II
Άρθρο μόνο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 2167/22.1.2009 (Β 78)
«ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.
1.1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η πληρωμή των κερδών κατά την παράγραφο 1 διενεργείται ως ακολούθως:
α) Μικτά κέρδη προ φόρων, μέχρι του ορίου των διακοσίων (200) ευρώ ανά δελτίο, διενεργείται μέσω των εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης της ΟΠΑΠ ΑΕ.
β) Μικτά κέρδη προ φόρων, από διακόσια (200) έως οκτακόσια (800) ευρώ ανά δελτίο, διενεργείται μέσω των εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης της ΟΠΑΠ ΑΕ. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, η πληρωμή διενεργείται μέσω συνεργαζόμενου με την ΟΠΑΠ ΑΕ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
γ) Μικτά κέρδη προ φόρων, άνω του ορίου των οκτακοσίων (800) ευρώ ανά δελτίο, καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω συνεργαζόμενου με την ΟΠΑΠ ΑΕ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
δ) Η καταβολή των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ), διενεργείται κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής πληρωμής κερδών από εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης που ορίζει η ΟΠΑΠ ΑΕ προς συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η διαδικασία που ακολουθεί η ΟΠΑΠ ΑΕ για την έκδοση της εντολής πληρωμής των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ), επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που εμφάνισε το δελτίο προς είσπραξη».
1.2 Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΟΠΑΠ χορηγεί αποκλειστικά, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, κατά τους τρεις πρώτους μήνες κάθε επόμενου οικονομικού έτους, βεβαίωση κέρδους για το σύνολο των εντολών πληρωμής των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ) του άρθρου 7 κάθε οικονομικής χρήσης, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο πληροφοριακό της σύστημα». Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται, μαζί με το αίτημα του δικαιούχου, να προσκομίζονται το σύνολο των ως άνω εντολών πληρωμής, τα στοιχεία των οποίων επαληθεύονται με το σύστημα της ΟΠΑΠ ΑΕ. Η βεβαίωση κέρδους περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, τα στοιχεία του δικαιούχου που δεν επιτρέπεται να είναι διαφορετικά από αυτά που έχουν καταγραφεί κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7, το ΑΦΜ του δικαιούχου, η οικονομική χρήση την οποία φορά, το αντίτιμο συμμετοχής, το μικτό και καθαρό κέρδος, και τυχόν φόρους που παρακρατήθηκαν από την ΟΠΑΠ ΑΕ».

ΜΕΡΟΣ III
Άρθρο μόνο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/2/17.7.2012 (Β 2205) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ
1.1 Οι Παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η πληρωμή των κερδών κατά την παράγραφο 1 διενεργείται ως ακολούθως:
α) Μικτά κέρδη προ φόρων, μέχρι του ορίου των διακοσίων (200) ευρώ ανά κερδοφόρο Τεμάχιο στην περίπτωση Λαχείων Κλήρωσης ή Λαχνού στην περίπτωση του Στιγμιαίου Λαχείου, διενεργείται μέσω των εξουσιοδοτημένων Πωλητών Λιανικής, κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Φορέας Εκμετάλλευσης.
β) Μικτά κέρδη προ φόρων, από διακόσια (200) έως οκτακόσια (800) ευρώ ανά κερδοφόρο Τεμάχιο στην περίπτωση Λαχείων Κλήρωσης ή Λαχνού στην περίπτωση του Στιγμιαίου Λαχείου, διενεργείται μέσω των εξουσιοδοτημένων Πωλητών Λιανικής, κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Φορέας Εκμετάλλευσης. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, η πληρωμή διενεργείται μέσω συνεργαζόμενου με τον Φορέα Εκμετάλλευσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
γ) Μικτά κέρδη προ φόρων, άνω του ορίου των οκτακοσίων (800) ευρώ ανά κερδοφόρο Τεμάχιο στην περίπτωση Λαχείων Κλήρωσης ή Λαχνού στην περίπτωση του Στιγμιαίου Λαχείου, καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω συνεργαζόμενου με τον Φορέα Εκμετάλλευσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
3. Η καταβολή των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ) του άρθρου 8, διενεργείται κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής πληρωμής κερδών από εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης που ορίζει ο Φορέας Εκμετάλλευσης, προς συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η διαδικασία που ακολουθεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για την έκδοση της εντολής πληρωμής των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ), επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που εμφάνισε το δελτίο προς είσπραξη».
1.2 Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Φορέας Εκμετάλλευσης χορηγεί αποκλειστικά, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, κατά τους τρεις πρώτους μήνες κάθε επόμενου οικονομικού έτους, βεβαίωση κέρδους για το σύνολο των εντολών πληρωμής των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ) του άρθρου 8 κάθε οικονομικής χρήσης, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα». Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται μαζί με το αίτημα του δικαιούχου να προσκομίζονται το σύνολο των εντολών πληρωμής των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ) του άρθρου 8, τα στοιχεία των οποίων επαληθεύονται με το Πληροφοριακό Σύστημα. Η βεβαίωση κέρδους περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, τα στοιχεία του δικαιούχου, που δεν επιτρέπεται να είναι διαφορετικά από αυτά που έχουν καταγραφεί κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 8, το ΑΦΜ του δικαιούχου, η οικονομική χρήση την οποία φορά, το αντίτιμο συμμετοχής, το μεικτό και καθαρό κέρδος, και τυχόν φόρους που παρακρατήθηκαν από το Φορέα Εκμετάλλευσης».
ΜΕΡΟΣ IV
Άρθρο μόνο
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.1 Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.
1.1.1. Εξαιρετικά η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 και 6.3.1 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Α του Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, άρχεται από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
1.2 Εξαιρετικά, η Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και η ΟΠΑΠ ΑΕ εκδίδουν βεβαιώσεις κερδών που αφορούν το οικονομικό έτος από 1.1.2014 έως 31.12.2014, και προηγούμενα οικονομικά έτη αποκλειστικά κατά τους τρεις (3) πρώτους μήνες του επόμενου οικονομικού έτους, κατόπιν αίτησης των δικαιούχων, μόνο για κέρδη που υπερβαίνουν το όριο των παραγράφων 2(β) του άρθρου 8 του γενικού κανονισμού διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίου κρατικών λαχείων και 2(β) του άρθρου 7 του γενικού κανονισμού οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους, αντίστοιχα, με την απόφαση αυτή. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για αιτήματα βεβαιώσεων που παρελήφθησαν πριν την έκδοση της παρούσας αλλά για τα οποία δεν εκδόθηκε μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας βεβαίωση, όπως επίσης και για οποιαδήποτε κέρδη δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.
1.3 Από τη δημοσίευση της παρούσας η με αριθμό 2240/31.1.2001 (Β 108/2.2.2001) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Χάρτης υποχρεώσεων του ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τους καταναλωτές», καταργείται.] Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments